BIỂU PHÍ BẢO HIỂM SỨC KHỎE TOÀN DIỆN (BIC HEALTHCARE)

Biểu phí bảo hiểm gói cá nhân (áp dụng từ 15/07/2017)

QUYỀN LỢI CƠ BẢN

Phí bảo hiểm
(theo quyền lợi cơ bản)   

Độ tuổi

Chương trình A

Chương trình B

Chương trình C

Chương trình D

Từ 1 đến 6 7,645,500 4,776,900 3,435,000 1,977,000

Từ 7 đến 9

5,619,769

3,511,226

2,524,872

1,453,348

Từ 10 đến 18

5,351,850

3,343,830

2,404,500

1,383,900

Từ 19 đến 30

5,097,000

3,184,600

2,290,000

1,318,000

Từ 31 đến 40

5,606,700

3,503,060

2,519,000

1,449,800

Từ 41 đến 50

5,861,550

3,662,290

2,633,500

1,515,700

Từ 51 đến 60

6,116,400

3,821,520

2,748,000

1,581,600

Từ 61 đến 65

6,626,100

4,139,980

2,977,000

1,716,400

QUYỀN LỢI NHA KHOA

Phí bảo hiểm  (mở rộng quyền lợi nha khoa)

Độ tuổi

Chương trình A

Chương trình B

Chương trình C

Chương trình D

Từ 1 đến 6 1,531,350 1,285,670 1,176,525 732,060

Từ 7 đến 18

1,020,900

826,680

701,350

488,040

Từ 19 đến 55 884,780 679,770 662,340 366,030

Từ 56 đến 65

1,061,736

815,724

794,808

439,236

QUYỀN LỢI THAI SẢN

Phí bảo hiểm 
(mở rộng quyền lợi thai sản)

Chương trình A

Chương trình B

Chương trình C

Chương trình D

2,400,000

1,800,000

1,500,000

1,120,000

 

Biểu phí bảo hiểm gói gia đình (áp dụng từ 15/07/2017)

QUYỀN LỢI CƠ BẢN

Phí bảo hiểm

Family Care 1

Family Care 2

16,075,000

10,945,000

QUYỀN LỢI THAI SẢN

Phí bảo hiểm
(mở rộng quyền lợi thai sản gói gia đình)

Family Care 1

Family Care 2

2,400,000

1,500,000

 

Nguyên tắc tính phí bảo hiểm:

Gia đình bao gồm: 02 bố mẹ kèm tối đa 02 con dưới 18 tuổi; bố mẹ từ 19-55 tuổi .

Phí bảo hiểm cho 1 nhóm = Tổng phí bảo hiểm của từng người trong nhóm.

Phí bảo hiểm cho 1 người = Phí bảo hiểm theo quyền lợi cơ bản + Phí bảo hiểm quyền lợi mở rộng nha khoa (nếu chọn) + Phí bảo hiểm quyền lợi mở rộng thai sản (nếu chọn).

Lưu ý:
  • Mỗi người khi mua bảo hiểm sức khỏe toàn diện đều bắt buộc phải mua và trả đủ phí bảo hiểm cho quyền lợi cơ bản. Quyền lợi mở rộng nha khoa, thai sản có thể chọn hoặc không.
  • BIC không bán riêng lẻ quyền lợi mởi rộng nha khoa và thai sản. Quý khách phải mua quyền lợi cơ bản trước khi chọn mua bổ sung quyền lợi nha khoa, thai sản.

Biểu phí bảo hiểm (gồm: cơ bản, mở rộng nha khoa, mở rộng thai sản) áp dụng cho mỗi cá nhân trong vòng 1 năm theo bảng sau:

Ví dụ về tính phí bảo hiểm: Khách hàng Nguyễn Văn A, 35 tuổi, mua bảo hiểm sức khỏe (BIC HealthCare), lựa chọn chương trình B, chọn mở rộng nha khoa, không chọn mở rộng thai sản

Tổng phí = 3.096.000 + 819.000 + 0 = 3.915.000 VNĐ

 

Xem chi tiết