BẢO HIỂM CHÁY NỔ XE MÁY

Đối tượng bảo hiểm:

BIC nhận bảo hiểm cháy nổ cho các loại mô tô, xe máy có đăng ký hợp lệ.

Mô tô, xe máy đề cập ở đây là tất cả các loại xe hai bánh, mô tô ba bánh được phép hoạt động đường bộ bằng động cơ của chính chiếc xe đó trừ xe đạp máy, xe lôi, xe lam, xích lô máy và xe điện.

Phạm vi bảo hiểm:

BIC bồi thường cho chủ xe những tổn thất, thiệt hại vật chất của xe xảy ra do các nguyên nhân cháy/hỏa hoạn, nổ bất ngờ, ngoài sự kiểm soát của Chủ xe, Lái xe.

Trong mọi trường hợp. tổng số tiền bồi thường thiệt hại vật chất xe của BIC (bao gồm tất cả các chi phí trên) không vượt quá số tiền bảo hiểm / hạn mức trách nhiệm đã ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm.

Quyền lợi bảo hiểm:

BIC bồi thường tối đa bằng số tiền bảo hiểm / hạn mức trách nhiệm đã ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm.

Số tiền bảo hiểm mặc định = Giá trị hiện tại của xe tham gia bảo hiểm. Giá trị hiện tại của xe do website tự động đánh giá theo giá trị mua mới và tỉ lệ khấu hao đều trong 10 năm.

Download tài liệu, biểu mẫu:

 

Các thông tin khác