BIỂU PHÍ BẢO HIỂM SỨC KHỎE TOÀN DIỆN (BIC HEALTHCARE)

Biểu phí bảo hiểm BIC TÂM AN

QUYỀN LỢI CƠ BẢN

Phí bảo hiểm
(theo quyền lợi cơ bản)

Độ tuổi

Gói Đồng

Gói Bạc

Gói Vàng

Gói Bạch Kim

Gói Kim Cương

Từ 1 đến 6 4,380,000 5,385,000 7,010,000 10,180,000 12,790,000

Từ 7 đến 18

3,030,000

3,870,000

4,820,000

6,880,000

8,440,000

Từ 19 đến 45

2,980,000

3,810,000

4,760,000

6,780,000

8,290,000

Từ 46 đến 55

3,280,000

4,225,000

5,400,000

7,730,000

9,515,000

Từ 56 đến 65

3,780,000

4,880,000

6,280,000

9,080,000

11,340,000

QUYỀN LỢI NHA KHOA

Phí bảo hiểm (mở rộng quyền lợi nha khoa)

Độ tuổi

Gói Đồng

Gói Bạc

Gói Vàng

Gói Bạch Kim

Gói Kim Cương

Từ 1 đến 6 840,000 840,000 1,650,000 2,200,000 3,300,000
Từ 7 đến 18 560,000 560,000 1,000,000 1,500,000 2,250,000

Từ 19 đến 45

420,000

420,000

950,000

1,300,000

1,950,000

Từ 46 đến 55 420,000 420,000 950,000 1,300,000 1,950,000

Từ 56 đến 65

500,000

500,000

1,050,000

1,400,000

2,100,000

QUYỀN LỢI THAI SẢN

Phí bảo hiểm (Từ 19-45 tuổi)
(mở rộng quyền lợi thai sản)

Gói Đồng

Gói Bạc

Gói Đồng

Gói Bạch Kim

Gói Kim Cương

Không Bán

Không Bán

Không Bán

2,415,000

3,622,500

 

Biểu phí bảo hiểm 02 gói BIC TÂM AN MỚI (Áp dụng từ 15/02/2020)

QUYỀN LỢI CƠ BẢN

Phí bảo hiểm
(theo quyền lợi cơ bản)

Độ tuổi

Gói Tiêu chuẩn

Gói Cơ bản

Từ 1 đến 6 1,630,000 3,330,000

Từ 7 đến 18

1,230,000

2,460,000

Từ 19 đến 45

1,230,000

2,430,000

Từ 46 đến 55

1,330,000

2,625,000

Từ 56 đến 65

1,530,000

3,090,000

QUYỀN LỢI NHA KHOA

Phí bảo hiểm (mở rộng quyền lợi nha khoa)

Độ tuổi

Gói Tiêu chuẩn

Gói Cơ bản

Từ 1 đến 6 Không bán Không bán
Từ 7 đến 18 Không bán Không bán

Từ 19 đến 45

Không bán

Không bán

Từ 46 đến 55 Không bán Không bán

Từ 56 đến 65

Không bán

Không bán

QUYỀN LỢI THAI SẢN

Phí bảo hiểm (Từ 19-45 tuổi)
(mở rộng quyền lợi thai sản)

Gói Tiêu chuẩn

Gói Cơ bản

Không Bán

Không Bán

 

Biểu phí bảo hiểm BIC NỘI TRÚ

QUYỀN LỢI CƠ BẢN

Phí bảo hiểm
(theo quyền lợi cơ bản)

Độ tuổi

Phổ thông

Cơ bản

Nâng cao

Cao cấp

Cao cấp Plus

Từ 1 đến 6 1,260,000 2,260,000 3,600,000 4,690,000 5,840,000

Từ 7 đến 18

885,000

1,460,000

2,400,000

2,890,000

3,740,000

Từ 19 đến 45

885,000

1,460,000

2,400,000

2,890,000

3,740,000

Từ 46 đến 55

960,000

1,660,000

2,800,000

3,490,000

4,440,000

Từ 56 đến 65

1,185,000

1,860,000

3,200,000

4,090,000

5,140,000

QUYỀN LỢI THAI SẢN

Phí bảo hiểm (Từ 19-45 tuổi)
(mở rộng quyền lợi thai sản)

Phổ thông

Cơ bản

Nâng cao

Cao cấp

Cao cấp Plus

Không Bán

Không Bán

Không Bán

Không Bán

1,300,000

 

Nguyên tắc tính phí bảo hiểm:

Phí bảo hiểm cho 1 nhóm = Tổng phí bảo hiểm của từng người trong nhóm.

Phí bảo hiểm cho 1 người = Phí bảo hiểm theo quyền lợi cơ bản + Phí bảo hiểm quyền lợi mở rộng nha khoa (nếu chọn) + Phí bảo hiểm quyền lợi mở rộng thai sản (nếu chọn).

Lưu ý:
  • Mỗi người khi mua bảo hiểm sức khỏe toàn diện đều bắt buộc phải mua và trả đủ phí bảo hiểm cho quyền lợi cơ bản. Quyền lợi mở rộng nha khoa, thai sản có thể chọn hoặc không.
  • BIC không bán riêng lẻ quyền lợi mởi rộng nha khoa và thai sản. Quý khách phải mua quyền lợi cơ bản trước khi chọn mua bổ sung quyền lợi nha khoa, thai sản.

Biểu phí bảo hiểm (gồm: cơ bản, mở rộng nha khoa, mở rộng thai sản) áp dụng cho mỗi cá nhân trong vòng 1 năm theo bảng sau:

Ví dụ về tính phí bảo hiểm: Khách hàng Nguyễn Văn A, 35 tuổi, mua bảo hiểm sức khỏe (BIC HealthCare), lựa chọn chương trình B, chọn mở rộng nha khoa, không chọn mở rộng thai sản

Tổng phí = 3.096.000 + 819.000 + 0 = 3.915.000 VNĐ

 

Xem chi tiết