BẢO HIỂM TAI NẠN 24/24

Đối tượng bảo hiểm:

Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (sau đây gọi tắt là BIC) nhận bảo hiểm tai nạn cho mọi công dân Việt Nam từ 1 đến 70 tuổi và người nước ngoài đang học tập, làm việc, công tác tại Việt Nam (sau đây gọi là Người được bảo hiểm) theo các điều khoản quy định trong Quy tắc này, loại trừ các đối tượng sau đây:

  • Những người đang bị bệnh tâm thần, phong;
  • Những người đang bị tàn phế hoặc bị thương tật vĩnh viễn từ 50% trở lên;
  • Những người đang trong thời gian điều trị thương tật.

Phạm vi bảo hiểm:

BIC bồi thường cho người được bảo hiểm bị tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm là những tai nạn xảy ra tại Việt Nam do:

  • Một lực bất ngờ, ngoài ý muốn của Người được bảo hiểm, từ bên ngoài tác động lên thân thể Người được bảo hiểm và là nguyên nhân trực tiếp duy nhất làm cho Người được bảo hiểm bị chết hoặc bị thương tật thân thể.
  • Người được bảo hiểm có hành động cứu người, cứu tài sản của nhà nước, của nhân dân và tham gia chống các hành động phạm pháp.

Trong mọi trường hợp. tổng số tiền bồi thường của BIC (bao gồm tất cả các chi phí trên) không vượt quá số tiền bảo hiểm / hạn mức trách nhiệm đã ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm.

Quyền lợi bảo hiểm:

BIC bồi thường tối đa bằng số tiền bảo hiểm / hạn mức trách nhiệm đã ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm.

Trên website này hiện BIC chấp nhận số tiền bảo hiểm/người ở mức từ 10 triệu đến 50 triệu.

Biểu phí bảo hiểm:

Phí bảo hiểm/người = 0,28% x Số tiền bảo hiểm.

Ví dụ: nhóm 100 người mua mức bảo hiểm 50 triệu / người --> Tổng phí = 100 x 0,28% x 50 triệu

Download tài liệu, biểu mẫu:

 

Xem chi tiết