Danh sách xe đã đặt mua
Tên chủ xe Biển kiểm soát Số khung Phí (gồm VAT)
Tổng phí (gồm VAT)
Chọn gói sản phầm

Nhập thông tin ghi trên đăng ký xe
Tên chủ xe
Nhập tên chủ xe ghi trên đăng ký xe

Địa chỉ trên đăng ký xe
Nhập địa chỉ ghi trên đăng ký xe

Tình trạng biển số
Biển kiểm soát
Nhập biển kiểm soát ghi trên đăng ký xe

Số khung
Nhập số khung (nếu xe mới chưa làm đăng ký)

Số máy
Nhập số máy (nếu xe mới chưa làm đăng ký)

Thời hạn bảo hiểm
01 năm kể từ ngày và sau thời điểm thanh toán phí.

(Hiện chúng tôi chỉ bán bảo hiểm toàn diện cho xe ô tô sử dụng cho mục đích cá nhân và gia đình)