Danh sách xe đã đặt mua
STT
Tên chủ xe
Biển kiểm soát
Số khung
Phí (gồm VAT)
Sửa
Xoá
Nhập thông tin ghi trên đăng ký xe
Đã có biển số
Xe mới chưa có biển số
01 năm kể từ ngày trên và sau thời điểm thanh toán phí
Phí bảo hiểm
Tổng phí (gồm VAT):
Số tiền chiết khấu:
Tổng phí (gồm VAT) thực thu:
Đặt mua ngay