Số người trong đoàn:
Người

Ngày đi:

Ngày về:

Số ngày du lịch:
(tối đa 365 ngày)

Hướng dẫn:

  • Quý khách nhập số người trong đoàn tham gia bảo hiểm, ngày đi, ngày về dự kiến, sau đó nhấn nút [Tiếp tục] để chuyển sang bước tính phí.
  • Số ngày du lịch có thể mua theo quy định của BIC không quá 365 ngày.